Εικαστικά Εργαστήρια, 2005 - Αρπαγή Ευρώπης, παιδιά