Κοσμογραφίες, 2012

cosmographies


Τίτλος /Title:

Κοσμογραφίες / Cosmographies
Isbn: 978-960-99341-5-2

Αρ. σελίδων:
No of pages:

106

Έτος έκδοσης
Edition year
2012, Στρασβούργο
2012, Strasbourg
Πληροφορίες:
Info
Τρίγλωσσσος / Three languages
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο